Roháček5. Mojžišova4,31

5. Mojžišova 4:31

Deuteronomium

Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, je silný Bôh ľútos­tivý; ne­opus­tí ťa ani ťa nez­kazí ani nezabud­ne na sm­luvu tvojich ot­cov, ktorú im pri­sahal.


Verš v kontexte

30 keď ti raz bude úz­ko, a keď prij­dú na teba všet­ky tieto veci, v po­sled­ných dňoch, a keď sa na­vrátiš k Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, a budeš počúvať na jeho hlas. 31 Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, je silný Bôh ľútos­tivý; ne­opus­tí ťa ani ťa nez­kazí ani nezabud­ne na sm­luvu tvojich ot­cov, ktorú im pri­sahal. 32 Lebo veď sa len pýtaj na pr­vé, dáv­ne dni, ktoré boly pred tebou, odo dňa, ktorého stvoril Bôh človeka na zemi, a to od jed­ného konca nebies až po d­ruhý koniec nebies, či sa voľakedy stala nejaká taká veľká vec ako toto, alebo či aj len bolo voľakedy slýchať niečo také?

späť na 5. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

31 Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, je silný Bôh ľútos­tivý; ne­opus­tí ťa ani ťa nez­kazí ani nezabud­ne na sm­luvu tvojich ot­cov, ktorú im pri­sahal.

Evanjelický

31 Lebo Hos­podin, tvoj Boh, je milo­sr­d­ný Boh, ne­opus­tí ťa, ani ťa nezahubí, ani nezabud­ne na zmluvu s ot­cami, ktorú im po­tvr­dil prísahou.

Ekumenický

31 Hos­podin, tvoj Boh, je totiž milo­sr­d­ný Boh, ne­opus­tí ťa ani ťa nezahubí, ani nezabud­ne na zmluvu s otcami, ktorú im pod prísahou po­tvr­dil.

Bible21

31 Hos­po­din, tvůj Bůh, je sou­citný Bůh – nene­chá tě a ne­do­pustí tvou záhu­bu; ne­za­po­mene na smlou­vu s tvý­mi ot­ci, kte­rou jim po­tvr­dil přísahou.