EvanjelickýJób1,17

Jób 1:17

Kým ten­to ešte hovoril, prišiel iný a po­vedal: Chal­dej­ci utvorili tri húfy, na­pad­li ťavy, po­brali ich a sluhov po­bili os­trím meča. Len ja sám som unikol, aby som ti to oznámil.


Verš v kontexte

16 Kým ten­to ešte hovoril, prišiel iný a po­vedal: Boží oheň padol z neba, roz­horel sa medzi ov­cami a sluhami, až ich strávil. Len ja sám som unikol, aby som ti to oznámil. 17 Kým ten­to ešte hovoril, prišiel iný a po­vedal: Chal­dej­ci utvorili tri húfy, na­pad­li ťavy, po­brali ich a sluhov po­bili os­trím meča. Len ja sám som unikol, aby som ti to oznámil. 18 Kým ten­to ešte hovoril, prišiel iný a po­vedal: Tvoji synovia a tvoje dcéry jed­li a pili víno v dome svoj­ho pr­vorodeného brata,

späť na Jób, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Kým ešte ten­to hovoril, prišiel tretí a po­vedal: Chal­deji rozo­stavili tri čaty a vr­h­li sa na veľb­lúdov a zajali ich a sluhov po­bili os­trím meča, a utečúc za­chránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil.

Evanjelický

17 Kým ten­to ešte hovoril, prišiel iný a po­vedal: Chal­dej­ci utvorili tri húfy, na­pad­li ťavy, po­brali ich a sluhov po­bili os­trím meča. Len ja sám som unikol, aby som ti to oznámil.

Ekumenický

17 Aj on ešte hovoril a už pri­chádza ďalší a oznamuje: Chal­deji vy­slali tri od­diely, pre­pad­li ťavy a po­brali ich. Sluhov po­zabíjali mečom a len ja sám som unikol, aby som ti to po­vedal.

Bible21

17 Ještě to ani ne­doře­kl, když do­razil další: „­Chal­dej­ci se ve třech tlu­pách vrh­li na vel­blou­dy, ukrad­li je a mlá­den­ce po­bi­li mečem. Uni­kl jsem jenom já, abych ti to pověděl!“