RoháčekDaniel3,16

Daniel 3:16

Sad­rach, Mézach a Abed­négo od­vetili kráľovi a riek­li: Na­buchodonozore, nie je nám treba, aby sme ti na to od­povedali slovo.


Verš v kontexte

15 Teraz, ak ste hotoví, aby ste v tú chvíľu, keď počujete zvuk rohu, píšťaly, citary a husieľ, žal­tár a gaj­dy i všelijakú hud­bu, pad­li a klaňali sa ob­razu, ktorý som učinil, urob­te tak. Ale ak sa nebudete klaňať, budete v tú is­tú hodinu uvr­hnutí do­pro­stred oh­nivej pece roz­pálenej, a potom kde ktorý boh je to, ktorý by vás vy­trh­nul z mojich rúk?! 16 Sad­rach, Mézach a Abed­négo od­vetili kráľovi a riek­li: Na­buchodonozore, nie je nám treba, aby sme ti na to od­povedali slovo. 17 Jest­li tak chce náš Bôh, ktorého my ctíme, ten nás môže vy­trh­núť z oh­nivej pece roz­pálenej a vy­trh­ne aj z tvojich rúk, ó, kráľu!

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 Sad­rach, Mézach a Abed­négo od­vetili kráľovi a riek­li: Na­buchodonozore, nie je nám treba, aby sme ti na to od­povedali slovo.

Evanjelický

16 Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó od­povedali kráľovi Nebúkad­necarovi: Na to ti ne­musíme od­povedať ani slovo.

Ekumenický

16 Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego od­povedali kráľovi: Nebúkad­necar, my sa ne­pot­rebujeme pred tebou ob­hajovať.

Bible21

16 „­Na to ti, Nabukadne­za­re, ne­po­tře­buje­me sami odpovídat,“ řek­li krá­li Ša­d­rach, Mešach a Abednego.