Roháček2. Korintským6,6

2. Korintským 6:6

v mrav­nej čis­tote, v známos­ti, v zhovievaní, v dob­rote, v Svätom Duchu, v ne­po­krytec­kej lás­ke,


Verš v kontexte

5 v úderoch, v žalároch, v ne­pokojoch, v prácach, v bdeniach, v pôs­toch, 6 v mrav­nej čis­tote, v známos­ti, v zhovievaní, v dob­rote, v Svätom Duchu, v ne­po­krytec­kej lás­ke, 7 v slove prav­dy, v moci Božej, zbraňami spraved­livos­ti, pravými aj ľavými.

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 v mrav­nej čis­tote, v známos­ti, v zhovievaní, v dob­rote, v Svätom Duchu, v ne­po­krytec­kej lás­ke,

Evanjelický

6 čis­tote, známos­ti, zhovievavos­ti, dob­rote, Duchu Svätom, ne­po­krytec­kej lás­ke,

Ekumenický

6 v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v nepokryteckej lás­ke,

Bible21

6 v čisto­tě, po­ro­zumění, trpě­livosti a las­kavosti, v Du­chu svatém, v upřímné lás­ce,