RoháčekZjavenie9,18

Zjavenie 9:18

Od toho troj­eho bola po­bitá tretina ľudí, od ohňa, dymu a od síry, ktoré vy­chádzaly z ich úst.


Verš v kontexte

17 A tak som videl kone vo videní aj tých, ktorí sedeli na nich, ktorí mali oh­nivé pan­ciere a hy­acin­tové a sírové. A hlavy koní boly jako hlavy ľvov, a z ich úst vy­chádzal oheň, dym a síra. 18 Od toho troj­eho bola po­bitá tretina ľudí, od ohňa, dymu a od síry, ktoré vy­chádzaly z ich úst. 19 Lebo moc koní je v ich ús­tach a ich chvos­toch, lebo ich chvos­ty sú podob­né hadom a majú hlavy a nimi škodia.

späť na Zjavenie, 9

Príbuzné preklady Roháček

18 Od toho troj­eho bola po­bitá tretina ľudí, od ohňa, dymu a od síry, ktoré vy­chádzaly z ich úst.

Evanjelický

18 Tieto tri pliagy: oheň, dym a síra, ktoré im vy­chádzali z tlám, vy­hubili tretinu ľudí.

Ekumenický

18 Týmito tromi po­hromami, ohňom, dymom a sírou, ktoré vy­stupovali z ich tlám, bola po­zabíjaná tretina ľudí.

Bible21

18 Tě­mi­to tře­mi rana­mi, ohněm, dý­mem a sírou, jež jim vy­cháze­ly z tlam, byla po­bi­ta třeti­na li­dí.