RoháčekZjavenie7,8

Zjavenie 7:8

z po­kolenia Za­bulonov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Jozefov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Ben­jaminov­ho dvanásť tisíc za­pečatených;


Verš v kontexte

7 z po­kolenia Sime­onov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Léviho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Izachárov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; 8 z po­kolenia Za­bulonov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Jozefov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Ben­jaminov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; 9 Po­tom som videl a hľa, veliký zá­stup, ktorý ne­mohol ni­kto spočítať, z každého národa a zo všet­kých pokolení a ľudí a jazykov, ktorí stáli pred trónom a pred Barán­kom, ob­lečení v dl­hom bielom rúchu, a pal­my v ich rukách,

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

8 z po­kolenia Za­bulonov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Jozefov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Ben­jaminov­ho dvanásť tisíc za­pečatených;

Evanjelický

8 z kmeňa Zebulúnov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Jozefov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Ben­jamínov­ho dvanásťtisíc označených.

Ekumenický

8 zo Zebúlunov­ho kmeňa dvanásťtisíc, z Jozefovho kmeňa dvanásťtisíc, z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc označených.

Bible21

8 z poko­lení Za­bulon 12 000 označených, z poko­lení Josef 12 000 označených, z poko­lení Ben­jamín 12 000 označených.