RoháčekZjavenie7,4

Zjavenie 7:4

A počul som počet za­pečatených; jed­no­sto štyrid­saťštyri tisíc za­pečatených z každého po­kolenia synov Iz­raelových;


Verš v kontexte

3 a hovoril: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, do­kiaľ ne­popečatíme služob­níkov nášho Boha na ich čelách. 4 A počul som počet za­pečatených; jed­no­sto štyrid­saťštyri tisíc za­pečatených z každého po­kolenia synov Iz­raelových; 5 z po­kolenia Júdov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Rúbenov­ho dvanásť tisíc za­pečatených; z po­kolenia Gádov­ho dvanásť tisíc za­pečatených;

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

4 A počul som počet za­pečatených; jed­no­sto štyrid­saťštyri tisíc za­pečatených z každého po­kolenia synov Iz­raelových;

Evanjelický

4 Počul som počet označených: sto štyrid­saťštyritisíc zo všet­kých kmeňov iz­rael­ských:

Ekumenický

4 A počul som počet označených: Stoštyrid­saťštyritisíc označených zo všet­kých kmeňov Iz­raela:

Bible21

4 A slyšel jsem počet označených: sto čtyři­ačtyřicet tisíc jich bylo označeno ze všech poko­lení synů Iz­rae­le: