RoháčekZjavenie22,13

Zjavenie 22:13

Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, pr­vý i po­sled­ný.


Verš v kontexte

12 A hľa, prij­dem skoro a moja od­plata so mnou, aby som od­platil jed­nému každému podľa toho, jaký bude jeho skutok. 13 Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, pr­vý i po­sled­ný. 14 Blaho­slavení, ktorí (perú svoje rúcha a) činia jeho pri­kázania, aby mali právo k drevu života a aby vošli bránami do mes­ta.

späť na Zjavenie, 22

Príbuzné preklady Roháček

13 Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, pr­vý i po­sled­ný.

Evanjelický

13 Ja som Alfa i Omega, Pr­vý i Po­sled­ný, Počiatok i Koniec.

Ekumenický

13 Ja som Alfa i Omega, pr­vý a po­sled­ný, počiatok i koniec.

Bible21

13 Já jsem Alfa i Omega, počá­tek i ko­nec, první i poslední.“