RoháčekZjavenie21,4

Zjavenie 21:4

A Bôh sot­rie každú slzu s ich očí, a smr­ti už viacej nebude ani žalos­ti ani kriku, ani boles­ti viacej nebude, lebo pr­vé veci pominuly.


Verš v kontexte

3 A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stán Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú jeho ľudom, a on, Bôh, bude s nimi a bude ich Bohom. 4 A Bôh sot­rie každú slzu s ich očí, a smr­ti už viacej nebude ani žalos­ti ani kriku, ani boles­ti viacej nebude, lebo pr­vé veci pominuly. 5 A ten ktorý sedel na tróne, po­vedal: Hľa, činím všet­ko nové. A riekol mi: Píš, pre­tože tieto slová sú ver­né a prav­divé.

späť na Zjavenie, 21

Príbuzné preklady Roháček

4 A Bôh sot­rie každú slzu s ich očí, a smr­ti už viacej nebude ani žalos­ti ani kriku, ani boles­ti viacej nebude, lebo pr­vé veci pominuly.

Evanjelický

4 zo­trie im každú slzu z očí a sm­rť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac nebude, lebo pr­vot­né sa po­minulo.

Ekumenický

4 Zo­trie im z očí každú slzu a sm­rť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa po­minulo.

Bible21

4 On jim setře každou slzu z očí a smrt už ne­bu­de, ani nářek ani křik ani bo­lest už nikdy ne­bu­de; ne­boť mi­nulé věci pominuly.“