RoháčekZjavenie21,13

Zjavenie 21:13

od východu tri brány, od pol­noci tri brány, od polud­nia tri brány, od západu tri brány.


Verš v kontexte

12 A mes­to malo veľký múr a vy­soký a malo dvanásť brán a na bránach dvanásť an­jelov a na­písané mená, ktoré sú mená dvanástich po­kolení synov Iz­raelových; 13 od východu tri brány, od pol­noci tri brány, od polud­nia tri brány, od západu tri brány. 14 A múr mes­ta mal dvanásť zá­kladov a na nich dvanásť mien dvanás­tich apoštolov Barán­kových.

späť na Zjavenie, 21

Príbuzné preklady Roháček

13 od východu tri brány, od pol­noci tri brány, od polud­nia tri brány, od západu tri brány.

Evanjelický

13 Tri brány od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu.

Ekumenický

13 tri brány od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu.

Bible21

13 Tři brá­ny byly z výcho­du, tři brá­ny ze se­ve­ru, tři brá­ny z jihu a tři brá­ny ze zápa­du.