RoháčekZjavenie20,12

Zjavenie 20:12

A videl som mŕt­vych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A ot­vorily sa knihy, a ot­vorila sa aj iná kniha, to jest k­niha života, a mŕt­vi boli súdení podľa toho, čo bolo na­písané v knihách, podľa svojich skut­kov.


Verš v kontexte

11 A videl som veľký trón biely i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiek­la zem i nebo, a mies­to im nebolo naj­dené. 12 A videl som mŕt­vych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A ot­vorily sa knihy, a ot­vorila sa aj iná kniha, to jest k­niha života, a mŕt­vi boli súdení podľa toho, čo bolo na­písané v knihách, podľa svojich skut­kov. 13 A more vydalo mŕt­vych, ktorí boli v ňom, i sm­rť i pek­lo daly mŕt­vych, ktorí boli v nich, a boli súdení jeden každý podľa svojich skut­kov.

späť na Zjavenie, 20

Príbuzné preklady Roháček

12 A videl som mŕt­vych, malých i veľkých, stojacich pred trónom Božím. A ot­vorily sa knihy, a ot­vorila sa aj iná kniha, to jest k­niha života, a mŕt­vi boli súdení podľa toho, čo bolo na­písané v knihách, podľa svojich skut­kov.

Evanjelický

12 Videl som mŕt­vych, veľkých i malých: stáli pred trónom a knihy sa ot­vorili. Aj iná kniha, kniha života, sa ot­vorila, a mŕt­vi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skut­kov.

Ekumenický

12 Videl som mŕt­vych, veľkých i malých; stáli pred trónom. A ot­vorili sa knihy. Aj iná kniha sa ot­vorila, kniha života. A mŕt­vi boli súdení podľa toho, čo bolo na­písané v knihách, podľa ich skut­kov.

Bible21

12 Po­tom jsem spatřil mrt­vé, malé i velké, jak sto­jí před trůnem, a byly otevře­ny kni­hy. A byla otevře­na ještě jiná kni­ha, to­tiž kni­ha živo­ta, a mrt­ví byli sou­zeni pod­le to­ho, co bylo za­psáno v těch kni­hách, to­tiž pod­le svých skutků.