RoháčekZjavenie17,8

Zjavenie 17:8

Šel­ma, ktorú si videl, bola a nie je a má vy­j­sť z priepas­ti a ísť do za­tratenia. A budú sa diviť obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú za­písané v knihe života od založenia sveta, keď budú vidieť šel­mu, že bola a nie je, a keď zase tu bude.


Verš v kontexte

7 A an­jel mi po­vedal: Prečo sa divíš? Ja ti po­viem tajom­stvo ženy aj šel­my, ktorá ju ne­sie a ktorá má sedem hláv a desať rohov. 8 Šel­ma, ktorú si videl, bola a nie je a má vy­j­sť z priepas­ti a ísť do za­tratenia. A budú sa diviť obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú za­písané v knihe života od založenia sveta, keď budú vidieť šel­mu, že bola a nie je, a keď zase tu bude. 9 Tu je zmysel, ktorý má múd­rosť: Sedem hláv je sedem vr­chov, na ktorých sedí žena.

späť na Zjavenie, 17

Príbuzné preklady Roháček

8 Šel­ma, ktorú si videl, bola a nie je a má vy­j­sť z priepas­ti a ísť do za­tratenia. A budú sa diviť obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú za­písané v knihe života od založenia sveta, keď budú vidieť šel­mu, že bola a nie je, a keď zase tu bude.

Evanjelický

8 Šel­ma, ktorú si videl, bola, a niet jej, ale má vy­stúpiť z priepas­ti a ísť do za­tratenia. Obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú za­písané v knihe života od založenia sveta, už žas­nú, keď uvidia šel­mu, pre­to, že bola, niet jej, ale zasa príde.

Ekumenický

8 Šel­ma, ktorú si videl, bola, a nie je, ale má vy­stúpiť z priepasti a pôj­de do záhuby. Obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú za­písané v knihe života od založenia sveta, budú sa čudovať, keď uvidia šel­mu, pre­tože bola, a nie je, ale zasa príde.

Bible21

8 Šel­ma, kte­rou jsi vi­děl, byla a není a má vy­stou­pit z pro­pasti a jít do záhu­by. A obyva­te­lé země, ti, je­jichž jméno není od stvoření svě­ta za­psáno v knize živo­ta, užasnou, až uvi­dí tu šel­mu, která byla a není, ale znovu se ob­jeví.