RoháčekZjavenie11,2

Zjavenie 11:2

A dvor, k­torý je z von­ku chrámu, vy­hoď von a ne­meraj ho, lebo je daný po­hanom, i to sväté mes­to budú šliapať štyrid­saťd­va mesiacov.


Verš v kontexte

1 A bola mi daná trs­tina, podob­ná prútu, a an­jel stál a po­vedal: Vstaň a zmeraj chrám Boží aj ol­tár aj tých, ktorí sa mod­lia v ňom. 2 A dvor, k­torý je z von­ku chrámu, vy­hoď von a ne­meraj ho, lebo je daný po­hanom, i to sväté mes­to budú šliapať štyrid­saťd­va mesiacov. 3 A dám svojim dvom sved­kom, a budú prorokovať tisíc dve­sto šesťdesiat dní, ob­lečení v s­mútočných vreciach.

späť na Zjavenie, 11

Príbuzné preklady Roháček

2 A dvor, k­torý je z von­ku chrámu, vy­hoď von a ne­meraj ho, lebo je daný po­hanom, i to sväté mes­to budú šliapať štyrid­saťd­va mesiacov.

Evanjelický

2 Von­kajšie ná­dvorie chrámu však vy­nechaj, ne­meraj ho, lebo bolo dané po­hanom, ktorí budú plieniť sväté mes­to štyrid­saťd­va mesiacov.

Ekumenický

2 Ale von­kajšie chrámové ná­dvorie vy­nechaj a ne­meraj ho, lebo bolo vy­dané po­hanom, ktorí budú štyrid­saťd­vamesiacov pus­tošiť sväté mes­to.

Bible21

2 Nádvoří, které je venku před chrá­mem, však vy­nech a neměř ho, ne­boť bylo dáno po­hanům a ti bu­dou šlapat po svatém městě dvaačtyřicet měsíců.