RoháčekZjavenie11,1

Zjavenie 11:1

A bola mi daná trs­tina, podob­ná prútu, a an­jel stál a po­vedal: Vstaň a zmeraj chrám Boží aj ol­tár aj tých, ktorí sa mod­lia v ňom.


Verš v kontexte

1 A bola mi daná trs­tina, podob­ná prútu, a an­jel stál a po­vedal: Vstaň a zmeraj chrám Boží aj ol­tár aj tých, ktorí sa mod­lia v ňom. 2 A dvor, k­torý je z von­ku chrámu, vy­hoď von a ne­meraj ho, lebo je daný po­hanom, i to sväté mes­to budú šliapať štyrid­saťd­va mesiacov. 3 A dám svojim dvom sved­kom, a budú prorokovať tisíc dve­sto šesťdesiat dní, ob­lečení v s­mútočných vreciach.

späť na Zjavenie, 11

Príbuzné preklady Roháček

1 A bola mi daná trs­tina, podob­ná prútu, a an­jel stál a po­vedal: Vstaň a zmeraj chrám Boží aj ol­tár aj tých, ktorí sa mod­lia v ňom.

Evanjelický

1 Do­stal som trs­tinu, podob­nú prútu, s týmito slovami: Vstaň a zmeraj Boží chrám i ol­tár, i mod­liacich sa v ňom.

Ekumenický

1 Do­stal som trs­tinu podob­nú palici so slovami: Vstaň a zmeraj Boží chrám i ol­tár, ako aj tých, čo sa v ňom klaňajú.

Bible21

1 Byla mi dá­na hůl jako měřicí tyč a bylo mi řečeno: „Vstaň a změř Boží chrám i ol­tář i ty, kteří se v něm klanějí.