RoháčekZjavenie1,8

Zjavenie 1:8

Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, hovorí Pán, Bôh, ktorý je a ktorý bol a ktorý prij­de, ten Všemohúci.


Verš v kontexte

7 Hľa, pri­chádza s ob­lak­mi, a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho pre­bod­li, a nariekať budú nad ním všet­ky po­kolenia zeme. Áno, ameň. 8 Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, hovorí Pán, Bôh, ktorý je a ktorý bol a ktorý prij­de, ten Všemohúci. 9 Ja Ján, i váš brat i spolu­účast­ník v súžení i v kráľov­stve i v tr­pez­livos­ti Ježiša Kris­ta, bol som na os­trove, ktorý sa volá Pat­mos, pre slovo Božie a pre svedoc­tvo Ježiša Kris­ta.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, hovorí Pán, Bôh, ktorý je a ktorý bol a ktorý prij­de, ten Všemohúci.

Evanjelický

8 Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všev­lád­ny.

Ekumenický

8 Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.

Bible21

8 „Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který při­chází, ten Vše­mo­hou­cí