RoháčekŽidom7,22

Židom 7:22

na­toľko i lepšej sm­luvy stal sa Ježiš ručiteľom.


Verš v kontexte

21 lebo tam­tí sa stali kňaz­mi bez prísahy, ale on s prísahou tým, ktorý mu po­vedal: Pán pri­sahal a nebude ľutovať: Ty si kňaz na veky podľa poriad­ku Mel­chisedechov­ho -, 22 na­toľko i lepšej sm­luvy stal sa Ježiš ručiteľom. 23 A tam­tí sa stali viacerí kňaz­mi pre­to, že im sm­rť pre­kážala tr­vať povždy:

späť na Židom, 7

Príbuzné preklady Roháček

22 na­toľko i lepšej sm­luvy stal sa Ježiš ručiteľom.

Evanjelický

22 na­toľko sa Ježiš stal zárukou lepšej zmluvy.

Ekumenický

22 A pre­to sa Ježiš stal ručiteľom lepšej zmluvy.

Bible21

22 A tak se Ježíš stal ruči­te­lem mno­hem lepší smlou­vy.