RoháčekŽidom7,1

Židom 7:1

Lebo ten is­tý Mel­chisedech, kráľ Sálema, kňaz naj­vyššieho Boha, ktorý vy­šiel vús­trety Ab­rahámovi, ktorý sa na­vracoval od porážky kráľov a požeh­nal ho,


Verš v kontexte

1 Lebo ten is­tý Mel­chisedech, kráľ Sálema, kňaz naj­vyššieho Boha, ktorý vy­šiel vús­trety Ab­rahámovi, ktorý sa na­vracoval od porážky kráľov a požeh­nal ho, 2 ktorému aj desiatok udelil Ab­rahám zo všet­kého, ktorý sa volá, keď sa preloží jeho meno, najprv kráľ spraved­livos­ti a po­tom i kráľ Sálema, čo je v preklade: kráľ Po­koja, 3 bez ot­ca, bez matere, bez rodos­lovia ne­majúc ani počiat­ku dní ani kon­ca života, ale súc pri­podob­nený Synovi Božiemu zo­stáva kňazom navždy.

späť na Židom, 7

Príbuzné preklady Roháček

1 Lebo ten is­tý Mel­chisedech, kráľ Sálema, kňaz naj­vyššieho Boha, ktorý vy­šiel vús­trety Ab­rahámovi, ktorý sa na­vracoval od porážky kráľov a požeh­nal ho,

Evanjelický

1 Ten­to Mel­chisedek totiž, kráľ Sálema a kňaz naj­vyššieho Boha, išiel Ab­rahámovi na­proti, keď sa vracal z voj­ny, v ktorej porazil kráľov, a požeh­nal ho;

Ekumenický

1 Ten­to Mel­chisedek, kráľ Šálemu, kňaz naj­vyššieho Boha, vy­šiel v ústrety Ab­rahámovi, keď sa Ab­rahám vracal z víťaznej bit­ky proti kráľom a požeh­nal ho.

Bible21

1 Ten­to Mel­chise­dech, král Sále­mu a kněz Nej­vyššího Bo­ha, vy­šel vstříc Abraha­movi, který se vracel od vítěz­ství nad krá­li; dal mu požeh­nání

RoháčekŽidom7,1