RoháčekŽidom4,7

Židom 4:7

zase určuje akýsi deň: Dnes, hovoriac v Dávidovi po toľkom čase, jako je po­vedané: Dnes, keby ste počuli jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svojich sŕdc!


Verš v kontexte

6 Keďže tedy ešte zbýva, aby nie­ktorí vošli do neho, a tí, ktorým sa to tam prv zves­tovalo evan­jelium, ne­vošli pre ne­pos­lušnosť, 7 zase určuje akýsi deň: Dnes, hovoriac v Dávidovi po toľkom čase, jako je po­vedané: Dnes, keby ste počuli jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svojich sŕdc! 8 Lebo keby ich bol Jozua uviedol do od­počin­ku, nehovoril by po všet­kom tomto o inom dni.

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 zase určuje akýsi deň: Dnes, hovoriac v Dávidovi po toľkom čase, jako je po­vedané: Dnes, keby ste počuli jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svojich sŕdc!

Evanjelický

7 určuje znovu is­tý deň: (nové) dnes - tým, že po dl­hom čase hovorí ús­tami Dávida, ako sme už po­vedali: Dnes, ak počujete Jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te si srd­cia.

Ekumenický

7 Boh znova určuje iné dnes , keď po toľkom čase hovorí ús­tami Dávida, ako už bolo po­vedané: Dnes, keď počujete jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te svoje srd­cia.

Bible21

7 Pro­to Bůh znovu označuje nějaký den jako „Dne­s“ , když o mno­ho pozdě­ji říká Davi­dový­mi ús­ty (jak už bylo řečeno): když ho us­lyší­te mlu­vit, ne­buď­te zatvrzelí.“

RoháčekŽidom4,7