RoháčekŽidom12,15

Židom 12:15

do­zerajúc, aby nie­kto neza­os­tával od milos­ti Božej, aby ne­vyrás­tol nejaký koreň hor­kos­ti a nenarobil ne­pokoja a trápenia, a boli by ním poškvr­není mnohí!


Verš v kontexte

14 Stíhaj­te po­koj so všet­kými a po­svätenie, bez ktorého ni­kto ne­uvidí Pána, 15 do­zerajúc, aby nie­kto neza­os­tával od milos­ti Božej, aby ne­vyrás­tol nejaký koreň hor­kos­ti a nenarobil ne­pokoja a trápenia, a boli by ním poškvr­není mnohí! 16 Aby nebol niekto smil­ník alebo obec­ný jako Ezav, ktorý za jeden po­krm predal svoje pr­voroden­stvo.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

15 do­zerajúc, aby nie­kto neza­os­tával od milos­ti Božej, aby ne­vyrás­tol nejaký koreň hor­kos­ti a nenarobil ne­pokoja a trápenia, a boli by ním poškvr­není mnohí!

Evanjelický

15 Dbaj­te, aby ni­kto ne­vypadol z milos­ti Božej; aby ne­vyrás­tol ako nejaký hor­ký koreň a ne­pôsobil trápenie a aby sa ním mnohí ne­poškvr­nili;

Ekumenický

15 Dbaj­te o to, aby ni­kto ne­premeškal Božiu milosť, aby ne­vyrás­tol nijaký koreň hor­kos­ti, čo by spôsobil zmätok a mnohých na­kazil.

Bible21

15 Dávej­te po­zor, aby se někdo ne­připravil o Boží mi­lost a aby se ne­roz­bujel nějaký kořen hořkosti, který by na­kazil a poško­dil mno­hé.