RoháčekŽidom12,11

Židom 12:11

A prav­da ni­ktoré káz­nenie, keď je prítom­né, ne­vidí sa byť radost­ným, lež smut­ným; ale po­zdejšie po­koj­ným ovocím spraved­livos­ti od­pláca tým, ktorí ním boli vy­cvičení.


Verš v kontexte

10 Lebo tam­tí na málo dní, podľa toho, jako sa im videlo, káz­nili; ale on na užitok, do­stať podiel na jeho svätos­ti. 11 A prav­da ni­ktoré káz­nenie, keď je prítom­né, ne­vidí sa byť radost­ným, lež smut­ným; ale po­zdejšie po­koj­ným ovocím spraved­livos­ti od­pláca tým, ktorí ním boli vy­cvičení. 12 Pre­to posil­nite opustené ruky a zomd­lené kolená vzpriam­te

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

11 A prav­da ni­ktoré káz­nenie, keď je prítom­né, ne­vidí sa byť radost­ným, lež smut­ným; ale po­zdejšie po­koj­ným ovocím spraved­livos­ti od­pláca tým, ktorí ním boli vy­cvičení.

Evanjelický

11 Prav­da, nijaká prís­na výchova, po­kiaľ tr­vá, nez­dá sa radost­nou, ale žalost­nou; po­tom však prináša ovocie po­koja a spravod­livos­ti tým, ktorých vy­cvičila.

Ekumenický

11 Prav­da, nijaká prís­na výchova v tejto chvíli sa nez­dá radost­ná, ale tr­p­ká; ne­skôr však prináša ovocie po­koja a spravod­livos­ti tým, ktorých vy­cvičila.

Bible21

11 Výchova se v dané chví­li nikdy ne­z­dá příjemná, ale krušná, pozdě­ji však těm, kdo jí pro­š­li, přináší ovo­ce sprave­dlnosti a poko­je.