RoháčekŽidom12,10

Židom 12:10

Lebo tam­tí na málo dní, podľa toho, jako sa im videlo, káz­nili; ale on na užitok, do­stať podiel na jeho svätos­ti.


Verš v kontexte

9 A po­tom: svoj­ho tela ot­cov sme mali za káz­niteľov a os­týchali sme sa; či sa tedy o mnoho viacej ne­pod­riadime Ot­covi duchov, aby sme žili?! 10 Lebo tam­tí na málo dní, podľa toho, jako sa im videlo, káz­nili; ale on na užitok, do­stať podiel na jeho svätos­ti. 11 A prav­da ni­ktoré káz­nenie, keď je prítom­né, ne­vidí sa byť radost­ným, lež smut­ným; ale po­zdejšie po­koj­ným ovocím spraved­livos­ti od­pláca tým, ktorí ním boli vy­cvičení.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo tam­tí na málo dní, podľa toho, jako sa im videlo, káz­nili; ale on na užitok, do­stať podiel na jeho svätos­ti.

Evanjelický

10 Veď tam­tí vy­chovávali len krát­ky čas, ako uznávali za dob­ré, On však pre naše pravé dob­ro, aby sme sa stali účast­nými Jeho svätos­ti.

Ekumenický

10 Ot­covia nás krát­ky čas vy­chovávali prís­ne a tak, ako sa im to videlo dob­ré, no on nás vy­chováva pre naše dob­ro, aby sme mali účasť na jeho svätos­ti.

Bible21

10 Oni nás vy­chováva­li krát­ce a pod­le svého uvážení, on ale pro náš vlastní pro­spěch, abychom doš­li podílu na jeho sva­tosti.