RoháčekŽidom11,35

Židom 11:35

Ženy do­staly z­pät svojich mŕt­vych vzkriesených. A jed­ni boli mučení na mučid­lách ne­prij­múc oslobodenia, aby do­stali lepšieho vzkriesenia.


Verš v kontexte

34 vy­hasili moc ohňa, utiek­li os­triu meča, zmoc­nili sa a vy­manili od slabos­ti, stali sa junák­mi v boji, ustúpiť prinútili tábory cudzozem­cov. 35 Ženy do­staly z­pät svojich mŕt­vych vzkriesených. A jed­ni boli mučení na mučid­lách ne­prij­múc oslobodenia, aby do­stali lepšieho vzkriesenia. 36 Druhí za­kúsili po­smechov a bit­ky a k tomu pút a žalára;

späť na Židom, 11

Príbuzné preklady Roháček

35 Ženy do­staly z­pät svojich mŕt­vych vzkriesených. A jed­ni boli mučení na mučid­lách ne­prij­múc oslobodenia, aby do­stali lepšieho vzkriesenia.

Evanjelický

35 Ženy svojich mŕt­vych do­stávali vzkriesených; iní pod­stupovali muky, a ne­prijali pre­pus­tenie, aby do­siah­li lepšie vzkriesenie.

Ekumenický

35 Ženy do­stávali späť svojich mŕt­vych vzkriesených. Iní boli mučení, ale ne­prijali oslobodenie, aby do­siah­li niečo lepšie, totiž vzkriesenie.

Bible21

35 Ženám se je­jich mrt­ví vrace­li vzkříšení. Jiní šli na muči­dla, když odmít­li pro­puštění, aby do­sáh­li něče­ho lepšího – vzkříšení.