RoháčekŽalmy9,19

Žalmy 9:19

Lebo nebude chudob­ný za­bud­nutý na veky; nádej ponížených nezahynie na večnosť.


Verš v kontexte

18 Bez­božníci sa ob­rátia do pek­la jako aj všetky národy, ktoré za­bud­ly na Boha.
19 Lebo nebude chudob­ný za­bud­nutý na veky; nádej ponížených nezahynie na večnosť.
20 Po­vs­taň, Hos­podine, nech ne­zmoc­neje smr­teľný človek; nech sú národy súdené pred tvojou tvárou.

späť na Žalmy, 9

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo nebude chudob­ný za­bud­nutý na veky; nádej ponížených nezahynie na večnosť.

Evanjelický

19 Lebo nie navždy bude za­bud­nutý chudob­ný, a nádej bied­nych naveky nez­hynie.

Ekumenický

19 Chudob­ný však nezos­tane na­trvalo za­bud­nutý, ani nádej utrápených ni­kdy nez­hynie.

Bible21

19 Ubožák ale ne­bu­de za­po­menut navždy, naděje ponížených ne­zhyne navěky!