RoháčekŽalmy72,18

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Žalmy 72:18

Nech je požehnaný Hos­podin Bôh, Bôh Iz­raelov, ktorý sám jediný činí divy.


Verš v kontexte

17 Jeho meno bude na veky; do­kiaľ tr­vá sl­n­ce, bude tr­vať i jeho meno. Ľudia sa ním budú žeh­nať; všet­ky národy ho budú blaho­slaviť.
18 Nech je požehnaný Hos­podin Bôh, Bôh Iz­raelov, ktorý sám jediný činí divy.
19 A nech je požehnané meno jeho slávy na veky! A nech je celá zem na­pl­nená jeho slávou! Ameň, ameň.

späť na Žalmy, 72

Príbuzné preklady Roháček

18 Nech je požehnaný Hos­podin Bôh, Bôh Iz­raelov, ktorý sám jediný činí divy.

Evanjelický

18 Požeh­naný Boh, Hos­podin, Boh Iz­raela, ktorý sám robí divy!

Ekumenický

18 Nech je zvelebený Hos­podin, Boh, Boh Iz­raela! Jedine on koná divy.

Bible21

18 Ať je požeh­nán Hos­po­din Bůh, Bůh izraelský, ten, který je­diný divy působí!