RoháčekŽalmy60,2

Žalmy 60:2

Keď sa po­týkal s Aramom z Mezopotámie a s Aramom z Cóby, a keď sa na­vrátil Joáb a zbil Edoma v Soľnej doline, dvanásť tisíc mužov.


Verš v kontexte

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Ľalia svedoc­tva. Zlatý žalm Dávidov, vy­učovať.
2 Keď sa po­týkal s Aramom z Mezopotámie a s Aramom z Cóby, a keď sa na­vrátil Joáb a zbil Edoma v Soľnej doline, dvanásť tisíc mužov.
3 Bože, bol si nás za­vr­hol a bol si nás roz­tr­hol, hneval si sa; na­vráť nám zase p­redošlý pokoj!

späť na Žalmy, 60

Príbuzné preklady Roháček

2 Keď sa po­týkal s Aramom z Mezopotámie a s Aramom z Cóby, a keď sa na­vrátil Joáb a zbil Edoma v Soľnej doline, dvanásť tisíc mužov.

Evanjelický

2 keď bojoval proti mezopotám­skym a cób­skym Sýrčanom, keď sa Joáb vrátil a v Soľnom údolí porazil dvanásťtisíc Edóm­cov.

Ekumenický

2 keď bojoval proti mezopotám­skym Aramejčanom z Cóby. Keď sa Jóab vrátil a v Soľnom údolí porazil dvanásťtisíc Edómčanov.

Bible21

2 Když bo­joval pro­ti Ara­mej­cům z Me­zopo­tá­mie a z Có­by a Joáb se vrá­til do Solného údo­lí, kde po­razil dvanáct tisíc Edom­ců.