RoháčekŽalmy51,14

Žalmy 51:14

Na­vráť mi radosť svoj­ho spasenia a podop­ri ma dob­rovoľným duchom!


Verš v kontexte

13 Neza­vrh­ni ma zp­red svojej tvári a ne­vez­mi odo mňa svoj­ho Svätého Ducha.
14 Na­vráť mi radosť svoj­ho spasenia a podop­ri ma dob­rovoľným duchom!
15 A budem vy­učovať prie­stup­níkov tvojím ces­tám a hriešnikov, aby sa ob­rátili k tebe.

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

14 Na­vráť mi radosť svoj­ho spasenia a podop­ri ma dob­rovoľným duchom!

Evanjelický

14 Na­vráť mi radosť z Tvojej po­moci a duchom po­slušnos­ti podop­ri ma!

Ekumenický

14 Vráť mi radosť z tvojej spásy a podop­ri ma duchom po­slušnos­ti!

Bible21

14 Navrať mi ra­dost ze své spásy, ušlechtilým du­chem mě po­silni.