RoháčekŽalmy46,11

Žalmy 46:11

a hovorí: Pre­staňte a vedz­te, že ja som Bôh a budem vy­výšený medzi národami, budem vy­výšený na zemi.


Verš v kontexte

10 Činí voj­nám priet­rž až po koniec zeme; láme lučište a seče kopiju; vozy páli ohňom
11 a hovorí: Pre­staňte a vedz­te, že ja som Bôh a budem vy­výšený medzi národami, budem vy­výšený na zemi.
12 Hos­podin Zá­stupov je s na­mi, pev­nou vežou vy­sokou nám je Bôh Jakobov. Sélah.

späť na Žalmy, 46

Príbuzné preklady Roháček

11 a hovorí: Pre­staňte a vedz­te, že ja som Bôh a budem vy­výšený medzi národami, budem vy­výšený na zemi.

Evanjelický

11 Utích­nite a po­znaj­te, že ja som Boh, som vy­výšený medzi národ­mi, vy­výšený na zemi!

Ekumenický

11 Pre­staňte! Uznaj­te, že ja som Boh! Som vy­výšený medzi národ­mi, som vy­výšený na zemi.

Bible21

11 Přestaň­te! Věz­te, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na ze­mi!