RoháčekŽalmy42,8

Žalmy 42:8

Priepasť priepas­ti sa ozýva na zvuk tvojich trubíc, ­pl­ných riavy. Všetok tvoj príboj a všet­ky tvoje vlny sa valia pre­zo mňa.


Verš v kontexte

7 Môj Bože, moja duša smúti vo mne; pre­to sa roz­pomínam na teba zo zeme Jor­dána, zo zeme výšin Hermona a od vr­chu Mic'ára.
8 Priepasť priepas­ti sa ozýva na zvuk tvojich trubíc, ­pl­ných riavy. Všetok tvoj príboj a všet­ky tvoje vlny sa valia pre­zo mňa.
9 Avšak vodne pri­káže Hos­podin svojej milos­ti, a vnoci bude jeho pieseň u mňa, a modlitba sa bude vznášať k sil­nému Bohu môj­ho života.

späť na Žalmy, 42

Príbuzné preklady Roháček

8 Priepasť priepas­ti sa ozýva na zvuk tvojich trubíc, ­pl­ných riavy. Všetok tvoj príboj a všet­ky tvoje vlny sa valia pre­zo mňa.

Evanjelický

8 Hl­bina hl­bine sa ozýva na hukot Tvojich vodopádov; pre­valili sa cezo mňa všet­ky Tvoje príboje a vl­ny.

Ekumenický

8 Hl­bina hl­bine ozýva sa na hukot tvojich vodopádov. Všet­ky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa.

Bible21

8 Hlu­bi­na se ozývá hlu­biněve hlu­ku tvých peřejí, všechny tvé vlny a tvé pří­bo­jese valí přese mě.