RoháčekŽalmy31,23

Žalmy 31:23

Ale ja som bol po­vedal vo svojom predesení: Od­rezaný som zp­red tvojich očí. Avšak ty si počul hlas mojich po­kor­ných prosieb, keď som volal na teba o pomoc.


Verš v kontexte

22 Požeh­naný Hos­podin, lebo mi učinil pred­iv­nú milosť v ohradenom mes­te.
23 Ale ja som bol po­vedal vo svojom predesení: Od­rezaný som zp­red tvojich očí. Avšak ty si počul hlas mojich po­kor­ných prosieb, keď som volal na teba o pomoc.
24 Miluj­te Hos­podina, všet­ci jeho svätí, lebo Hospodin os­tríha ver­ných a hoj­ne od­pláca tomu, ktorý robí pýchu.

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale ja som bol po­vedal vo svojom predesení: Od­rezaný som zp­red tvojich očí. Avšak ty si počul hlas mojich po­kor­ných prosieb, keď som volal na teba o pomoc.

Evanjelický

23 Vo svojom roz­rušení som riekol: Som od­rezaný od Tvoj­ho do­hľadu! Ale si počul moje hlas­né pros­by, keď som k Tebe volal.

Ekumenický

23 V úzkosti som si po­vedal: Od­vr­hnutý som spred tvojej tváre. Ty si však vy­počul môj úpen­livý hlas, keď som k tebe volal o pomoc.

Bible21

23 Teh­dy jsem ře­kl ve svém rozrušení: „Od očí tvých jsem zavržen!“ Ty jsi však vy­s­lyšel moje prosby, když k to­bě vo­lal jsem.