RoháčekŽalmy19,14

Žalmy 19:14

Aj od spup­ných zdrž svoj­ho služob­níka, aby ne­panovaly nado mnou; vtedy budem do­konalý a očis­tený od veľkého pre­vinenia.


Verš v kontexte

13 Lež kto porozumie po­blúdeniam? A pre­to i od taj­ných ma očis­ti.
14 Aj od spup­ných zdrž svoj­ho služob­níka, aby ne­panovaly nado mnou; vtedy budem do­konalý a očis­tený od veľkého pre­vinenia.
15 Nech sú príjem­né slová mojich úst a to, čo mys­lí moje srd­ce, pred tebou, Hos­podine, moja skalo a môj vy­kupiteľu!

späť na Žalmy, 19

Príbuzné preklady Roháček

14 Aj od spup­ných zdrž svoj­ho služob­níka, aby ne­panovaly nado mnou; vtedy budem do­konalý a očis­tený od veľkého pre­vinenia.

Evanjelický

14 Aj od spup­ných ochráň svoj­ho sluhu, aby ne­vlád­li nado mnou; tak budem bez­úhon­ný a čis­tý od mnohých pre­vinení.

Ekumenický

14 Ochráň svoj­ho sluhu aj pred spup­nými, aby ma ne­ov­lád­li. Po­tom budem bez úhony, zbavený veľkého hriechu.

Bible21

14 Zbav svého služebníka i těch úmyslných, nikdy ať nade mnou nepanují! Pak budu bez­úhonný a nevinný, své ve­liké viny zba­vený.