RoháčekŽalmy18,3

Žalmy 18:3

Hos­podin je mojou skalou a mojím hradom, mojím vy­sloboditeľom, mojím sil­ným Bohom, mojím bralom, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom a rohom môj­ho spasenia, mojou vy­sokou pev­nosťou.


Verš v kontexte

2 a po­vedal: Sr­dečne ťa milujem, ó, Hos­podine, moja silo!
3 Hos­podin je mojou skalou a mojím hradom, mojím vy­sloboditeľom, mojím sil­ným Bohom, mojím bralom, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom a rohom môj­ho spasenia, mojou vy­sokou pev­nosťou.
4 Na veles­láv­neho som volal Hos­podina a bol som za­chránený od svojich ne­priateľov.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

3 Hos­podin je mojou skalou a mojím hradom, mojím vy­sloboditeľom, mojím sil­ným Bohom, mojím bralom, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom a rohom môj­ho spasenia, mojou vy­sokou pev­nosťou.

Evanjelický

3 Hos­podin moja skala, hrad môj a môj vy­sloboditeľ; môj Boh je moje bralo, v Neho dúfam; môj štít, roh mojej spásy, moja pev­nosť.

Ekumenický

3 Hos­podin je moja skala, moja pev­nosť a môj vy­sloboditeľ; môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam; môj štít, roh mojej spásy a môj hrad.

Bible21

3 Hos­po­din je má ská­la, tvrz, má záchrana! Můj Bůh je má ská­la, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítěz­ství, můj hrad.