RoháčekŽalmy18,2

Žalmy 18:2

a po­vedal: Sr­dečne ťa milujem, ó, Hos­podine, moja silo!


Verš v kontexte

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm služobníka Hos­podinov­ho, Dávida, ktorý hovoril Hos­podinovi slová tej­to pies­ne v deň, v ktorý ho vy­trh­nul Hos­podin z ruky všet­kých jeho ne­priateľov, i z ruky Sau­la,
2 a po­vedal: Sr­dečne ťa milujem, ó, Hos­podine, moja silo!
3 Hos­podin je mojou skalou a mojím hradom, mojím vy­sloboditeľom, mojím sil­ným Bohom, mojím bralom, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom a rohom môj­ho spasenia, mojou vy­sokou pev­nosťou.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

2 a po­vedal: Sr­dečne ťa milujem, ó, Hos­podine, moja silo!

Evanjelický

2 Vrúc­ne Ťa milujem, ó Hos­podine, moja sila!

Ekumenický

2 Hovoril: Vrúc­ne ťa milujem, Hos­podin, moja sila!

Bible21

2 Mi­lu­ji tě, Hos­po­di­ne, sílo má!