RoháčekŽalmy18,1

Žalmy 18:1

Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm služobníka Hos­podinov­ho, Dávida, ktorý hovoril Hos­podinovi slová tej­to pies­ne v deň, v ktorý ho vy­trh­nul Hos­podin z ruky všet­kých jeho ne­priateľov, i z ruky Sau­la,


Verš v kontexte

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm služobníka Hos­podinov­ho, Dávida, ktorý hovoril Hos­podinovi slová tej­to pies­ne v deň, v ktorý ho vy­trh­nul Hos­podin z ruky všet­kých jeho ne­priateľov, i z ruky Sau­la,
2 a po­vedal: Sr­dečne ťa milujem, ó, Hos­podine, moja silo!
3 Hos­podin je mojou skalou a mojím hradom, mojím vy­sloboditeľom, mojím sil­ným Bohom, mojím bralom, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom a rohom môj­ho spasenia, mojou vy­sokou pev­nosťou.

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm služobníka Hos­podinov­ho, Dávida, ktorý hovoril Hos­podinovi slová tej­to pies­ne v deň, v ktorý ho vy­trh­nul Hos­podin z ruky všet­kých jeho ne­priateľov, i z ruky Sau­la,

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes. Od Hos­podinov­ho služob­níka Dávida, ktorý hovoril slová tej­to pies­ne, keď ho Hos­podin vy­slobodil z rúk všet­kých ne­priateľov a z ruky Sau­lovej:

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi. Od Hos­podinov­ho služob­níka Dávida, ktorý spieval túto pieseň Hos­podinovi, keď ho vy­slobodil z moci všet­kých jeho ne­priateľov i zo Sau­lovej ruky.

Bible21

1 Pro předního zpěváka. Žalm Hos­po­di­nova služebníka Davi­da, který tuto píseň zpíval Hos­po­di­nu v den, kdy jej Hos­po­din vy­svo­bo­dil ze spárů všech jeho ne­přá­tel i z ruky Saulovy.