RoháčekŽalmy145,13

Žalmy 145:13

Tvoje kráľov­stvo je kráľovstvom všet­kých vekov a tvoje panovanie nad jed­ným každým po­kolením.


Verš v kontexte

12 To všet­ko nato, aby oznámili synom človeka jeho hr­din­skú silu a slávu nád­hery jeho kráľov­stva.
13 Tvoje kráľov­stvo je kráľovstvom všet­kých vekov a tvoje panovanie nad jed­ným každým po­kolením.
14 Hos­podin podopiera všet­kých padajúcich a narov­náva všet­kých zo­hnutých.

späť na Žalmy, 145

Príbuzné preklady Roháček

13 Tvoje kráľov­stvo je kráľovstvom všet­kých vekov a tvoje panovanie nad jed­ným každým po­kolením.

Evanjelický

13 Tvoje kraľovanie je kraľovaním všet­kých vekov, cez všet­ky po­kolenia Tvoje panovanie.

Ekumenický

13 Tvoje kráľov­stvo pre­tr­vá všet­ky veky, tvoja vláda všet­ky po­kolenia. (sámek)

Bible21

13 Tvé králov­ství vládne nad vše­mi věky, tvé panování nad vše­mi pokoleními! Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil, ve všem, co působí, je las­kavý.