RoháčekŽalmy121

Žalmy

1 Pieseň na ces­tu hore do Jeruzalema. Po­z­dvihujem svoje oči k horám, od­kiaľ pri­chádza moja po­moc.
2 Moja po­moc je od Hos­podina, ktorý učinil nebesia i zem.
3 Nedopus­tí, aby sa po­hla tvoja noha; ned­rieme tvoj strážca!
4 Hľa, ned­rieme a ne­spí ten, ktorý os­tríha Iz­raela.
5 Hos­podin je tvojím strážcom. Hos­podin tvojou tôňou po tvojej pravej ruke.
6 Nebude ťa biť vod­ne sln­ko ani mesiac vnoci.
7 Hos­podin ťa bude os­tríhať od všet­kého zlého; bude os­tríhať tvoju dušu.
8 Hos­podin ťa bude os­tríhať, keď budeš vy­chádzať i vchádzať od­teraz až na veky.

RoháčekŽalmy121