RoháčekŽalmy118,18

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Žalmy 118:18

Po­tres­tať bol ma po­tres­tal Hospodin, ale ma ne­vydal smr­ti.


Verš v kontexte

17 Nezom­riem, ale budem žiť a budem rozp­rávať skut­ky Hospodinove.
18 Po­tres­tať bol ma po­tres­tal Hospodin, ale ma ne­vydal smr­ti.
19 Ot­vor­te mi brány spraved­livos­ti, aby som vošiel nimi a oslavoval Hospodina!

späť na Žalmy, 118

Príbuzné preklady Roháček

18 Po­tres­tať bol ma po­tres­tal Hospodin, ale ma ne­vydal smr­ti.

Evanjelický

18 Veľmi ma tres­tal Hos­podin, smr­ti ma však ne­vydal.

Ekumenický

18 Veľmi ma po­tres­tal Hos­podin, smr­ti ma však ne­vydal.

Bible21

18 Hos­po­din mě přísně potrestal, smrti mě ale ne­vy­dal!