RoháčekŽalmy116,15

Žalmy 116:15

Drahá je v očiach Hos­podinových sm­rť jeho svätých.


Verš v kontexte

14 Spl­ním Hos­podinovi svoje sľuby, s­pl­ním pred všet­kým jeho ľudom.
15 Drahá je v očiach Hos­podinových sm­rť jeho svätých.
16 Prosím, ó, Hos­podine, lebo ja som tvoj služob­ník, som tvoj služob­ník, syn tvojej diev­ky; roz­viazal si moje putá.

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

15 Drahá je v očiach Hos­podinových sm­rť jeho svätých.

Evanjelický

15 Veľmi vzác­na je v očiach Pánových sm­rť Jeho po­božných.

Ekumenický

15 V Hospodinových očiach je vzác­na sm­rť jeho zbožných.

Bible21

15 Drahá je v očích Hos­po­di­novýchs­mrt jeho od­daných!