RoháčekZachariáš8

Zachariáš

Milostivé zasľúbenie: Hospodin sa navráti s požehnaním na Sion. Boli kliatbou, budú požehnaním.1 A stalo sa slovo Hos­podina Zá­stupov po­vediac: 2 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Žiar­lim za Sion veľkou žiar­livosťou a veľkým hnevom prud­kým žiar­lim zaň. 3 Tak­to hovorí Hos­podin: Na­vrátim sa na Sion a budem bývať pro­stred Jeruzalema, a Jeruzalem sa bude volať mes­tom prav­dy a vrch Hos­podina Zá­stupov vr­chom svätos­ti. 4 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Ešte budú sedávať star­ci a stareny na uliciach Jeruzalema, a to každý svoju palicu vo svojej ruke pre vy­soký vek. 5 A ulice mes­ta budú pl­né chlap­cov a dievčat, hrajúcich sa na jeho uliciach. 6 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Keď to bude ne­možným v očiach ostat­ku tohoto ľudu v tých dňoch, či to azda i v mojich očiach bude ne­možným? hovorí Hos­podin Zá­stupov. 7 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Hľa, za­chránim svoj ľud z východ­nej zeme i zo zeme na západ sl­n­ca. 8 A do­vediem ich, a budú bývať pro­stred Jeruzalema a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom v prav­de a v spraved­livos­ti. 9 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Nech sa po­sil­nia vaše ruky, vy, ktorí počujete v tých­to dňoch tieto slová z úst prorokov, ktorí boli toho dňa, ktorého bol založený dom Hos­podina Zá­stupov, jeho chrám, aby bol vy­stavený. 10 Lebo pred tými dňami nebolo mzdy p­re človeka, ani nebolo mzdy p­re hovädo, jako ani ne­mal po­koja ten, kto vy­chádzal, ani ten, kto vchádzal, od protiv­níka, a bol som pus­til všet­kých ľudí, každého proti jeho blížnemu. 11 Ale teraz už nebudem ostatku tohoto ľudu, jako som mu bol za tam­tých pr­vých dní, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 12 Ale bude semenom po­koja; vinič vy­dá svoje ovocie, a zem vy­dá svoju úrodu, a nebesia dajú svoju rosu, a dám do dedičs­tva ostat­ku tohoto ľudu všet­ky tieto veci. 13 A stane sa, že jako ste boli kliat­bou medzi národami, dome Júdov a dome Iz­raelov, tak vás za­chránim, a budete požeh­naním! Neboj­te sa, nech sa po­sil­nia vaše ruky! 14 Lebo tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Jako som mys­lel robiť vám zlé, keď ma hnevali vaši ot­covia, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a neľutoval som, 15 tak zase mys­lím v tých­to dňoch robiť Jeruzalemu dob­ré i domu Júdov­mu. Neboj­te sa! 16 Toto veci, ktoré budete robiť: Hovor­te prav­du každý so svojím blížnym, prav­du a súd po­koja súďte vo svojich bránach. 17 A ne­mys­lite ni­kto zlého na svojho blížneho vo svojom srd­ci ani ne­miluj­te falošnej prísahy, lebo práve všet­ko toto je to, čoho nenávidím, hovorí Hos­podin. Proroctvo o obrátení pohanov.18 A stalo sa slovo Hos­podina Zá­stupov ku mne po­vediac: 19 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Pôst štvr­tého, pôst piateho, pôst sied­meho a pôst desiateho mesiaca bude domu Júdov­mu na veselosť a radosť a na roz­košné sláv­nos­ti; ale miluj­te prav­du a po­koj! 20 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Ešte bude to, že prij­dú národy a obyvatelia mnohých miest. 21 A poj­dú obyvatelia jed­ného mes­ta k druhému a budú hovoriť: Poďme, nože poďme po­kor­ne sa mod­liť pred tvárou Hos­podinovou a hľadať Hos­podina Zá­stupov! Poj­dem i ja. 22 A prij­dú mnohí ľudia a moc­né národy hľadať Hos­podina Zá­stupov v Jeruzaleme a po­kor­ne sa mod­liť pred tvárou Hos­podinovou. 23 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: V tých dňoch to bude, že sa chopia desiati mužovia zo všet­kých jazykov národov, že sa chopia krýd­la rúcha muža Žida a po­vedia: Nože nech ideme s vami, lebo sme počuli, že je Bôh s vami.