RoháčekZachariáš1

Zachariáš

Vyzvanie navrátiť sa k Hospodinovi.1 Ôs­meho mesiaca, druhého roku Dária stalo sa slovo Hos­podinovo k Za­chariášovi, synovi Berechiáša, syna Id­dov­ho, prorokovi, po­vediac: 2 Hos­podin sa bol veľmi roz­hneval na vašich ot­cov. 3 Ale po­vieš im: Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Na­vráťte sa ku mne, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a na­vrátim sa k vám, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 4 Nebuďte jako vaši ot­covia, na ktorých volávali driev­ni proroci a vraveli: Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Nože sa na­vráťte od svojich zlých ciest a od svojich zlých skut­kov, ale ne­pos­lúch­li ani ne­pozorovali ušami na mňa, hovorí Hos­podin. 5 Vaši ot­covia, kde sú? A proroci, či azda budú žiť na veky? 6 Ale moje slová a moje ustanovenia, ktoré som pri­kázal svojim služob­níkom prorokom, či ne­stih­ly vašich ot­cov? Takže sa ob­rátili a riek­li: Jako nám za­mýšľal učiniť Hos­podin Zá­stupov, podľa našich ciest a podľa našich skut­kov, tak učinil s na­mi. Videnie o anjeloch. Hospodin žiarli na Jeruzalem.7 Dvad­siateho a štvr­tého dňa, jedenás­teho mesiaca (to je mesiac Šebát), druhého roku Dária stalo sa slovo Hos­podinovo k Za­chariášovi, synovi Berechiáša, syna Id­dov­ho, prorokovi, tak­to: 8 Videl som vnoci a hľa, nejaký muž sedel na čer­venom koni a stál medzi myr­tami, ktoré v doline, a za ním čer­vené kone, strakaté a biele. 9 A po­vedal som: Čo a kto sú títo, pane? A an­jel, ktorý hovoril so mnou, mi riekol: Ja ti ukážem, čo a kto sú títo. 10 A muž, ktorý stál medzi myr­tami, od­povedal a riekol: Toto sú tí, ktorých po­slal Hos­podin po­chodiť zem. 11 A od­povedali an­jelovi Hos­podinov­mu, ktorý stál medzi myr­tami, a riek­li: Po­chodili sme zem, a hľa, celá zem býva a je na po­koji. 12 Na to odpovedal an­jel Hos­podinov a riekol: Hos­podine Zá­stupov, až do­kedy sa ty nezľutuješ na Jeruzalemom a nad mes­tami Júdovými, na ktoré si sa hneval toto sedemdesiat rokov? 13 A Hos­podin od­povedal an­jelovi, ktorý hovoril so mnou, dob­ré slová, po­tešiteľné slová. 14 Vtedy mi od­povedal an­jel, ktorý hovoril so mnou: Volaj a po­vedz: Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Žiar­lim za Jeruzalem a za Sion veľkou žiar­livosťou 15 a hnevám sa veľmi na tie národy, ktoré majú taký pokoj, pre­tože ja som sa hneval len trochu málo, a oni po­máhali k zlému. 16 Pre­to tak­to hovorí Hos­podin: Na­vrátim sa do Jeruzalema v zľutovaní; môj dom bude vy­stavený v ňom, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a mer­ná šnúra bude roz­tia­hnutá na Jeruzalem. 17 Volaj ešte a po­vedz: Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Ešte sa roz­pŕch­nu moje mes­tá pre hoj­nosť dobrého, a ešte po­teší Hos­podin Sion a ešte si vyvolí Jeruzalem. Štyri rohy, štyria kováči.18 V­tedy pozdvihnúc svoje oči videl som a hľa, štyri rohy. 19 A po­vedal som an­jelovi, ktorý hovoril so mnou: Čo to jaké rohy? A riekol mi: To rohy, ktoré rozoh­naly Júdu, Iz­raela a Jeruzalem. 20 Potom mi ukázal Hos­podin štyroch kováčov. 21 A po­vedal som: Čo idú títo robiť? A riekol: Toto rohy, ktoré rozoh­naly Júdu, takže ni­kto ne­po­z­dvihol svojej hlavy, a títo prišli, aby ich pre­strašili, aby srazili rohy národov, ktoré po­z­dvih­ly roh proti zemi Júdovej, aby ju rozoh­naly.