RoháčekTítovi3,2

Títovi 3:2

aby sa ni­komu nerúhali, aby neboli svár­liví, ale prívetiví, do­kazujúci celú krot­kú tichosť voči všet­kým ľuďom.


Verš v kontexte

1 Upomínaj ich, aby sa pod­riaďovali kniežatám a vr­ch­nos­tiam, aby ich poslúchali a boli hotoví ku každému dob­rému skut­ku, 2 aby sa ni­komu nerúhali, aby neboli svár­liví, ale prívetiví, do­kazujúci celú krot­kú tichosť voči všet­kým ľuďom. 3 Lebo veď aj my sme boli kedysi ne­smysel­ní, ne­pos­lušní, blúdiaci, ot­ročiaci roz­ličným žiados­tiam a roz­košiam a žili sme v zlos­ti a závis­ti, ohyz­dní, nenávidiaci jed­ni druhých.

späť na Títovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 aby sa ni­komu nerúhali, aby neboli svár­liví, ale prívetiví, do­kazujúci celú krot­kú tichosť voči všet­kým ľuďom.

Evanjelický

2 ni­komu ne­zlorečili, neboli hašteriví, ale prívetiví, do­kazujúc všemožnú mier­nosť všet­kým ľuďom.

Ekumenický

2 aby ni­koho ne­ohovárali, aby neboli svár­liví, ale priateľs­kí, a aby boli mier­ni k všetkým ľuďom.

Bible21

2 ať o nikom ne­mluví zle, ať jsou snášen­liví, las­kaví a vůči všem li­dem ať vž­dy pro­kazují vlídnost.