RoháčekSudcov7

Sudcov

Hospodin si vyvolí tristo mužov.1 Po­tom vstal Jerub­bál, to jest Gedeon, včas­ne ráno i všetok ľud, ktorý bol s ním, a roz­ložili sa táborom pri stud­ni Charoda, a tábor Madianov mu bol od severa, od vŕšku Móre na doline. 2 A Hos­podin riekol Gede­onovi: Pri­mnoho je ľudu, ktorý je s tebou, než aby som dal Madiana do ich ruky, aby sa nech­lúbil Iz­rael proti mne a ne­povedal: Moja ruka mi spomoh­la. 3 Pre­to teraz vy­hlás tak, aby ľud dob­re počul, a po­vieš: Ten, kto sa bojí a trasie sa, nech sa vráti a utiah­ne sa od vr­chu Gileádov­ho. A tak sa vrátilo z ľudu dvad­saťd­va tisíc mužov a desaťtisíc zo­stalo. 4 A Hos­podin riekol Gede­onovi: Ešte je toho ľudu primnoho. Za­veď ich dolu k vode, tam ti ich zkúsim. A stane sa, že ten, o ktorom ti po­viem: Ten­to poj­de s tebou, ten poj­de s tebou, a každý, o ktorom ti po­viem: Ten­to ne­poj­de s tebou, ten ne­poj­de. 5 Vtedy za­viedol ľud dolu k vodám, a Hos­podin riekol Gede­onovi: Každého, ktorý bude chlípať vodu svojím jazykom, ako chlípe pes, po­stavíš osobit­ne; a každého, ktorý si kľak­ne na svoje kolená piť, tiež osobitne. 6 A bol počet tých, ktorí načierali svojou rukou a nosili vodu k ús­tam, tri­sto mužov. Všetok ostatok ľudu po­kľak­li na svoje kolená, aby pili vodu. 7 A Hos­podin riekol Gede­onovi: Tými tri­sto mužmi, ktorí chlípali, vás za­chránim a dám Madiana do tvojej ruky. A všetok os­tat­ný ľud, nech odídu každý na svoje mies­to. 8 A tedy ľud na­bral po­travy do svojej ruky i svoje trúby. A všet­kých os­tat­ných mužov Iz­raelových pre­pus­til, každého do jeho stánu. A tých tri­sto mužov si za­držal. A tábor Madianov mu bol od dola na doline. Sen o pecni chleba.9 A stalo sa tej noci, že mu riekol Hos­podin: Vstaň, sídi do tábora, lebo som ho vydal do tvojej ruky. 10 A jest­li sa bojíš sísť ty samot­ný, sídi ty a Púra, tvoj služob­ník, do tábora. 11 Tam počuješ, čo budú hovoriť, a po­tom sa po­sil­nia tvoje ruky, a sídeš do tábora. A tak sišiel on i Púra, jeho služob­ník, ku kraju ozb­rojen­cov, ktorí boli v tábore. 12 A Madian aj Amalech i všet­ci synovia východu ležali roz­ložení na doline, a bolo ich sťa kobyliek čo do množs­tva, a ich veľb­lúdom nebolo počtu, lebo ich bolo jako pies­ku na brehu mora čo do množs­tva. 13 A keď prišiel Gede­on, hľa, p­ráve rozprával nejaký muž svoj­mu druhovi sen a po­vedal: Hľa, sníval sa mi sen, a zdalo sa mi v ňom, že peceň jačmen­ného chleba sa kotúľal do tábora Madianov, a keď sa do­kotúľal až po stán veliteľov, uderil ho tak, že padol, a pre­vrátil ho s­pod­kom na hor. A tedy stán padol a ležal. 14 Na to mu od­povedal jeho druh a riekol: Nie je to nič iné, iba meč Gede­ona, syna Jo­asa, Iz­rael­ského muža. Bôh dal Madiana i celý tábor do jeho ruky. Porážka nepriateľov.15 A stalo sa, keď počul Gede­on vy­právanie sna i jeho vý­klad, že sa po­klonil Bohu a vrátil sa do tábora Iz­raelov­ho a riekol: Vstaňte, lebo Hos­podin dal do vašej ruky tábor Madiana. 16 Vtedy roz­delil tých tri­sto mužov na tri skupiny a do ruky každému z nich dal trúbu a prázd­ny žbán a vo žbáne fakľu. 17 A po­vedal im: Ako uvidíte odo mňa, tak čiňte! Lebo hľa, ja prij­dem k samému táboru, a bude, že jako ja budem robiť, tak budete robiť aj vy. 18 A keď ja za­trúbim na trúbu, i všet­ci, ktorí budú so mnou, vtedy budete i vy trúbiť na trúby, rozo­stavení okolo celého tábora, a po­viete: Za Hos­podina a za Gede­ona! 19 Po­tom prišiel Gede­on a sto mužov, ktorí boli s ním, na po­kraj tábora pri začiat­ku stred­nej stráže nočnej, len priam čo boli po­stavili zamenené stráže. A za­trúbili na trúby a roz­bili žbány, ktoré mali každý vo svojej ruke. 20 A tri skupiny trúbili na trúby, a roz­bili žbány, a držali každý vo svojej ľavej ruke fakľu a vo svojej pravej ruke trúbu, aby trúbili, a volali: Meč za Hos­podina a za Gede­ona! 21 A stáli každý na svojom mies­te vôkol tábora. Vtedy sa pus­til do behu celý tábor, a kričali a utekali. 22 A tri­sto mužov trúbilo na trúby, a Hos­podin ob­rátil meč jed­ného proti druhému, a to po celom tábore. A tábor utekal až po Bét-šitu, do Cererátu, až po okraj Ábel-mecholy pri Tabate. 23 Tu boli svolaní k­rikom mužovia Izraelovi z Naf­taliho, z Asera a z celého Manas­sesa a honili Madiana. 24 A Gede­on bol rozposlal po­slov po všet­kých vr­choch Ef­rai­mových s od­kazom: Sídite oproti Madianom a za­stúp­te im vody až po Bét-abaru i Jor­dán. A tak svolaní boli všet­ci mužovia Ef­rai­ma a zau­jali vody až po Bét-abaru i Jor­dán. 25 A zajali dve kniežatá Madiana, Oréba a Zeéba a za­bili Oréba na skale Orébovej a Zeéba za­bili v preši Zeébovom a honili Madianov. A hlavu Orébovu a Zeébovu donies­li ku Gede­onovi za Jor­dán.

RoháčekSudcov7