RoháčekSudcov6,37

Sudcov 6:37

hľa, položím runo na hum­no; ak bude rosa len na rune, a in­de na celej zemi bude sucho, vtedy budem vedieť, že za­chrániš Iz­raela mojou rukou, jako si hovoril.


Verš v kontexte

36 Vtedy po­vedal Gede­on Bohu: Jest­li za­chrániš Iz­raela mojou rukou, jako si hovoril, 37 hľa, položím runo na hum­no; ak bude rosa len na rune, a in­de na celej zemi bude sucho, vtedy budem vedieť, že za­chrániš Iz­raela mojou rukou, jako si hovoril. 38 A stalo sa tak. Na druhý deň vstanúc včas­ne ráno pog­niavil runo a keď vy­tlačil rosu z runa, bola plná čaša vody.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

37 hľa, položím runo na hum­no; ak bude rosa len na rune, a in­de na celej zemi bude sucho, vtedy budem vedieť, že za­chrániš Iz­raela mojou rukou, jako si hovoril.

Evanjelický

37 tak položím vl­nené rúno na holo­hum­nicu; ak bude rosa len na rúne, a zem do­okola zo­stane suchá, spoz­nám, že chceš za­chrániť Iz­rael mojou rukou, ako si za­sľúbil.

Ekumenický

37 po­tom rozp­res­triem na hum­ne ovčie rúno. Ak bude rosa na rúne a zem do­okola bude suchá, po­znám, že pro­stred­níc­tvom mňa za­chrániš Iz­rael, ako si po­vedal.

Bible21

37 Hle, pokládám zde na mla­tu ovčí rou­no. Bude-li rosa jen na rou­nu, a na zemi všu­de ko­lem su­cho, po­znám, že skrze mě za­chráníš Iz­rael, jak jsi řekl.“