RoháčekSudcov6,15

Sudcov 6:15

A on mu po­vedal: Ó, Pane, čím za­chránim Iz­raela? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Manas­sesovi, a ja som najmenší v dome svoj­ho ot­ca.


Verš v kontexte

14 A Hos­podin po­zrel na neho a riekol: Idi v tej­to svojej sile a za­chrániš Iz­raela vy­trh­núc ho z ruky Madiana. Hľaď, po­slal som ťa. 15 A on mu po­vedal: Ó, Pane, čím za­chránim Iz­raela? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Manas­sesovi, a ja som najmenší v dome svoj­ho ot­ca. 16 Ale Hospodin mu riekol: Ja budem is­tot­ne s tebou, a zbiješ Madianov ako jed­ného muža.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

15 A on mu po­vedal: Ó, Pane, čím za­chránim Iz­raela? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Manas­sesovi, a ja som najmenší v dome svoj­ho ot­ca.

Evanjelický

15 Ale on Mu od­povedal: Ach, Pane, čím mám vy­slobodiť Iz­rael? Hľa, môj rod je naj­chatr­nejší v Menaššem a ja som najm­ladší v dome môj­ho ot­ca.

Ekumenický

15 On však na­mietol: Prosím, Pane, ako mám vy­slobodiť Iz­raelitov? Veď môj rod je naj­chatr­nejší z kmeňa Menašše a ja som v dome svoj­ho otca cel­kom bez­výz­nam­ný.

Bible21

15 On však namí­tl: „Pro­miň, Pane, ale jak mám za­chránit Iz­rael? Můj rod je v Mana­se­sovi nej­u­božejší a já sám jsem v rodném do­mě poslední.“