RoháčekSudcov6

Sudcov

Madian, Amalech a synovia východu plienia Izraela.1 A synovia Iz­raelovi robili to, čo je zlé v očiach Hos­podinových. A Hos­podin ich vydal do ruky Madiana sedem rokov. 2 A ruka Madiana sa zmoc­nila nad Iz­raelom. Pred Madian­mi si spravili synovia Iz­raelovi priekopy, ktoré po vr­choch, a jas­kyne i pev­nos­ti. 3 A bývalo, že keď po­sial Iz­rael, prišiel hore Madian a Amalech i synovia východu a prišli na neho. 4 A položiac sa proti nim táborom kazili úrodu zeme až po­tiaľ, ako ideš do Gazy, a nenechávali po­travy v Iz­raelovi ani ovce ani vola ani os­la. 5 Lebo pri­chádzavali hore i so svojimi stádami i so svojimi stán­mi a pri­chádzavali v takom množs­tve jako kobyl­ky, takže ani im ani ich veľb­lúdom nebolo počtu. A pri­chádzavali do zeme na­to, aby ju hubili. 6 A Iz­rael veľmi schudob­nel pre Madiana, p­reto kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi. Prorok Boží obviňuje odpadlého Izraela.7 A stalo sa, keď kričali synovia Iz­raelovi k Hos­podinovi pre Madiana, 8 že Hos­podin po­slal muža proroka k synom Iz­raelovým a riekol im: Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Iz­raelov: Ja som vás vy­viedol hore z Egyp­ta a vy­viedol som vás z domu sluhov 9 a vy­trh­nul som vás z ruky Egypťanov i z ruky všet­kých, ktorí vás utis­kovali, za­hnal som ich zp­red vašej tvári a dal som vám ich zem. 10 A po­vedal som vám: Ja som Hospodin, váš Bôh. Nebudete sa báť bohov Amorejov, v ktorých zemi bývate. Ale ste ne­pos­lúch­li môj­ho hlasu. Poslanie Gedeona.11 A an­jel Hos­podinov prišiel a po­sadil sa pod dubom, ktorý je v Of­re, ktorá pat­rí Joasovi Abiezer­skému. A Gede­on, jeho syn, palicou mlátil pšenicu v preši, aby s tým utiekol pred Madian­mi. 12 A ukázal sa mu an­jel Hos­podinov a riekol mu: Hos­podin s tebou, udat­ný mužu! 13 Na to mu po­vedal Gede­on: Ó, môj pane, ak je Hos­podin s na­mi, prečo prišlo na nás všet­ko toto? A kde všetky jeho zá­zraky, o ktorých nám rozp­rávali naši ot­covia, keď nám vraveli: Či nás v­raj nevyviedol Hos­podin hore z Egyp­ta? A teraz nás opus­til Hos­podin a vydal nás do ruky Madiana. 14 A Hos­podin po­zrel na neho a riekol: Idi v tej­to svojej sile a za­chrániš Iz­raela vy­trh­núc ho z ruky Madiana. Hľaď, po­slal som ťa. 15 A on mu po­vedal: Ó, Pane, čím za­chránim Iz­raela? Hľa, môj rod je najchatrnejší v Manas­sesovi, a ja som najmenší v dome svoj­ho ot­ca. 16 Ale Hospodin mu riekol: Ja budem is­tot­ne s tebou, a zbiješ Madianov ako jed­ného muža. 17 A po­vedal mu: Ak som našiel milosť v tvojich očiach, daj mi, prosím, znamenie, že ty hovoríš so mnou. 18 Ne­odídi, prosím, od­tiaľto, do­kiaľ ne­prij­dem k tebe a ne­vynesiem von svoj­ho obil­ného daru obet­ného a ne­položím pred teba. A riekol: Ja dočkám, do­kiaľ sa ne­vrátiš. 19 A Gede­on vošiel do domu a pri­pravil kozľa a z efy múky nek­vasených chlebov. Mäso vložil do koša a poliev­ku vy­lial do hr­n­ca a vy­niesol to k nemu pod dub a obetoval. 20 A an­jel Boží mu riekol: Vez­mi mäso i nek­vasené chleby a polož to na túto skalu a poliev­kou polej. A urobil tak. 21 Vtedy vy­tiahol an­jel Hos­podinov koniec palice, ktorú mal vo svojej ruke, a keď sa dot­kol mäsa i nek­vasených chlebov, vy­stúpil oheň zo skaly a strávil mäso i nek­vasené chleby, a an­jel Hos­podinov od­išiel od jeho očí. 22 A keď uvidel Gede­on, že to bol anjel Hos­podinov, po­vedal Gede­on: Ach, Pane Hos­podine, is­tot­ne pre­to som videl an­jela Hos­podinov­ho tvárou v tvár, aby som zomrel. 23 Ale Hos­podin mu riekol: Po­koj ti! Neboj sa, nezom­rieš. 24 A Gede­on tam vy­stavil Hos­podinovi ol­tár a na­zval ho: Hos­podin je pokoj. A ol­tár je ešte, až do tohoto dňa, v Ofre Abiezerovej. Gedeon sborí oltár Bálov.25 Po­tom stalo sa tej noci, že mu riekol Hos­podin: Vez­mi býka z hoviad, ktorého má tvoj otec, a síce toho druhého býka sedem­ročného a sboríš ol­tár Bálov, ktorý pat­rí tvojmu ot­covi, i háj, ktorý je pri ňom, vy­tneš. 26 A vy­stavíš ol­tár Hos­podinovi, svoj­mu Bohu, na vr­chu tej­to pev­nos­ti na upravenom mies­te a vez­meš toho druhého býka a budeš ho obetovať zápal­nou obeťou na dreve hája, ktorý vy­sekáš. 27 A tak pojal Gede­on desať mužov zo svojich sluhov a učinil tak, ako mu hovoril Hos­podin. A stalo sa, keďže sa bál domu svoj­ho otca a mužov toho mesta urobiť to vodne, že to urobil vnoci. 28 Keď po­tom vstali mužovia mes­ta skoro ráno, videli, že hľa, ol­tár Bálov je roz­borený, a háj, ktorý bol pri ňom, je vy­ťatý, aj že ten druhý býko bol obetovaný zápal­nou obeťou na ol­tári, ktorý bol po­stavený. 29 A vraveli druh druhovi: Kto to urobil? A keď sa do­pytovali a hľadali, riek­li: Gede­on, syn Jo­asov, to urobil. 30 Vtedy po­vedali mužovia mes­ta Jo­asovi: Vy­veď svoj­ho syna, nech zo­mrie, pre­tože roz­boril ol­tár Bálov a že vy­ťal háj, ktorý bol pri ňom. 31 Ale Joas po­vedal všet­kým, ktorí stáli pri ňom: Či sa vy budete pravotiť za Bála? Či ho vy budete chrániť? Ten, kto by sa pravotil za neho, nech zo­mrie do rána. Ak je Bohom, nech sa tedy pravotí za seba, keď roz­boril jeho ol­tár. 32 A na­zval ho toho dňa Jerub­bálom, po­vediac: Nech sa s ním pravotí Bál, keď mu rozboril jeho ol­tár. Nepriatelia shromaždení. Zkúška rúnom.33 A všet­ci Madiani, Amalechovia a synovia východu shromaždili sa do­ved­na a prešli a položili sa táborom na doline Jiz­reel. 34 Ale Duch Hos­podinov ob­liekol na seba Gedeona, ktorý po­tom za­trúbil na trúbu, a Abiezer bol po­volaný k­rikom, aby ho na­sledoval. 35 A roz­pos­lal po­slov po celom Manas­sesovi, ktorý bol tiež po­volaný, aby ho na­sledoval. A roz­pos­lal po­slov po Aserovi, Za­bulonovi a Naf­talim, a od­išli hore oproti nim. 36 Vtedy po­vedal Gede­on Bohu: Jest­li za­chrániš Iz­raela mojou rukou, jako si hovoril, 37 hľa, položím runo na hum­no; ak bude rosa len na rune, a in­de na celej zemi bude sucho, vtedy budem vedieť, že za­chrániš Iz­raela mojou rukou, jako si hovoril. 38 A stalo sa tak. Na druhý deň vstanúc včas­ne ráno pog­niavil runo a keď vy­tlačil rosu z runa, bola plná čaša vody. 39 A Gede­on po­vedal Bohu: Nech sa nezapáli na mňa tvoj hnev, a do­voľ mi hovoriť už len ten­to raz. Prosím, nech zkúsim len ešte tento raz tým runom. Prosím, nech je sucho len na rune, a na celej zemi nech je rosa. 40 A Bôh učinil tak tej noci: sucho bolo len na rune, a všade inde na celej zemi bola rosa.

RoháčekSudcov6