RoháčekSudcov5,6

Sudcov 5:6

Za dní Sam­gara, syna Anátov­ho, za dní Jaheli boly pre­staly ces­ty, a tí, ktorí chodievali chod­ník­mi, chodili krivými ces­tami postrannými.


Verš v kontexte

5 Vr­chy sa rozp­lývaly od tvári Hos­podinovej, toď Sinai, od tvári Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho. 6 Za dní Sam­gara, syna Anátov­ho, za dní Jaheli boly pre­staly ces­ty, a tí, ktorí chodievali chod­ník­mi, chodili krivými ces­tami postrannými. 7 Pre­staly boly ot­vorené dediny v Iz­raelovi, pre­staly, do­kiaľ som ne­povs­tala ja Debora, dokiaľ som ne­povs­tala, mat­ka v Iz­raelovi.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

6 Za dní Sam­gara, syna Anátov­ho, za dní Jaheli boly pre­staly ces­ty, a tí, ktorí chodievali chod­ník­mi, chodili krivými ces­tami postrannými.

Evanjelický

6 Za dní Šam­gara, syna Anátov­ho, za dní Jáéliných opus­tené boli ces­ty a putujúci chodili bočnými ces­tami.

Ekumenický

6 Za čias Anátov­ho syna Šam­gara, za dní Jáely boli opus­tené ces­ty, ľudia chodievali bočnými ces­tami.

Bible21

6 Za dnů Šamga­ra, syna Anatova, za dnů Jae­liných zpust­ly silnice a ten, kdo na ces­ty vy­dával se, stezkami kli­katý­mi šel.

RoháčekSudcov5,6