RoháčekSudcov5,17

Sudcov 5:17

Gileád býval za Jor­dánom. A Dán prečože zo­stal pri lodiach? Aser sedel na brehu mora a býval nad svojimi zátokami.


Verš v kontexte

16 Prečo si sedel medzi dvoma ohradami počúvať pís­kanie fujary v po­hod­lí pri pasení stád? Pri po­tokoch Rúbenových veľké výs­tihy srd­ca! 17 Gileád býval za Jor­dánom. A Dán prečože zo­stal pri lodiach? Aser sedel na brehu mora a býval nad svojimi zátokami. 18 Za­bulon, udat­ný ľud, ktorý za­riek­nul svoju dušu na sm­rť a Naf­tali to is­té na vy­sokých mies­tach poľa.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

17 Gileád býval za Jor­dánom. A Dán prečože zo­stal pri lodiach? Aser sedel na brehu mora a býval nad svojimi zátokami.

Evanjelický

17 Gileád si býva za Jor­dánom, prečo sa Dán zdržuje pri lodiach? Ašér sedí pri mor­skom po­breží a pre­býva pri jeho zátokách.

Ekumenický

17 Gileád sa zdržiava za Jor­dánom a prečo Dán zo­stal pri lodiach? Ašér sa usadil na mor­skom po­breží a po­koj­ne býva v jeho zátokach.

Bible21

17 Gi­leád vězel v Za­jordánía Dan – pro­č stěhoval se k lodím? Ašer si zůstal na pobřeží, u svých přístavů hoví si.