RoháčekSudcov3,3

Sudcov 3:3

Pozos­talo tedy pätoro kniežat Filištínov a všet­ci Kananeji a Sidon­ci i Hevej, ktorý býva na vrchu Libanone od vr­chu Bál-her­mona až po­tiaľ, kde sa vchádza do Chamatu.


Verš v kontexte

2 len aby po­znaly po­kolenia synov Iz­raelových, aby ich na­učil, čo je vojna, len že vojen, aké boly predtým, ne­poz­naly. 3 Pozos­talo tedy pätoro kniežat Filištínov a všet­ci Kananeji a Sidon­ci i Hevej, ktorý býva na vrchu Libanone od vr­chu Bál-her­mona až po­tiaľ, kde sa vchádza do Chamatu. 4 A tedy boli na­to, aby nimi zkúšal Iz­raela, aby sa zvedelo, či budú po­slúchať pri­kázania Hos­podinove, ktoré pri­kázal ich ot­com skr­ze Mojžiša.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 Pozos­talo tedy pätoro kniežat Filištínov a všet­ci Kananeji a Sidon­ci i Hevej, ktorý býva na vrchu Libanone od vr­chu Bál-her­mona až po­tiaľ, kde sa vchádza do Chamatu.

Evanjelický

3 Toto sú tie národy: päť filištín­skych kniežat, všet­ci Kanaán­ci, Sidón­ci a Chivij­ci, ktorí obývali Libanon­ské po­horie od vr­chu Baal-Cher­món až ako sa ide do Chamátu.

Ekumenický

3 päť filištín­skych kniežat, všet­ci Kanaánčania, Sidončania a Chiv­viji, ktorí obývali Libanon­ské po­horie od vr­chu Baál-Cher­món až ta, kde sa ide do Chamátu.

Bible21

3 Po­ne­chal tedy pě­tici fi­lištín­ských států a všech­ny Kananej­ce, Si­don­ce a Hivej­ce byd­lící v li­banon­ském po­hoří od hory Baal-her­mon až k Lebo-chamá­tu.

RoháčekSudcov3,3