RoháčekSudcov3,2

Sudcov 3:2

len aby po­znaly po­kolenia synov Iz­raelových, aby ich na­učil, čo je vojna, len že vojen, aké boly predtým, ne­poz­naly.


Verš v kontexte

1 A toto sú tie národy, ktoré ponechal Hos­podin, aby nimi zkúšal Iz­raela, všet­kých, ktorí ne­poz­nali ni­ktorých vojen kananej­ských, 2 len aby po­znaly po­kolenia synov Iz­raelových, aby ich na­učil, čo je vojna, len že vojen, aké boly predtým, ne­poz­naly. 3 Pozos­talo tedy pätoro kniežat Filištínov a všet­ci Kananeji a Sidon­ci i Hevej, ktorý býva na vrchu Libanone od vr­chu Bál-her­mona až po­tiaľ, kde sa vchádza do Chamatu.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

2 len aby po­znaly po­kolenia synov Iz­raelových, aby ich na­učil, čo je vojna, len že vojen, aké boly predtým, ne­poz­naly.

Evanjelický

2 len pre­to, aby ho po­kolenia Iz­rael­cov po­znali a aby na­učil bojom tých, ktorí ich ne­poz­nali.

Ekumenický

2 chcel totiž, aby ho po­kolenia Iz­raelitov po­znali a na­učili sa bojovať tí, čo bojovať ne­vedeli, —

Bible21

2 (Udělal to pro­to, aby iz­rael­ská poko­lení, která nemě­la zkušenost s bo­jem, naučil bo­jovat.)

RoháčekSudcov3,2