RoháčekSudcov21,9

Sudcov 21:9

A keď pre­hliad­li ľud, zis­tilo sa, že hľa, nebolo tam ni­koho z obyvateľov Jabeš-gileáda.


Verš v kontexte

8 Pre­to vraveli: Kto asi z po­kolení Iz­raelových by nebol prišiel k Hos­podinovi hore do Mic­py? A hľa, ukázalo sa, že z Jabeš-gileáda nebol ni­kto prišiel do tábora, do shromaždenia. 9 A keď pre­hliad­li ľud, zis­tilo sa, že hľa, nebolo tam ni­koho z obyvateľov Jabeš-gileáda. 10 Vtedy ta vy­slali, celá obec, dvanásť tisíc mužov z tých, ktorí boli najsilnejší, a pri­kázali im po­vediac: Iďte a po­bite obyvateľov Jabeš-gileáda os­trím meča i ženy i deti.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

9 A keď pre­hliad­li ľud, zis­tilo sa, že hľa, nebolo tam ni­koho z obyvateľov Jabeš-gileáda.

Evanjelický

9 Lebo keď spočítali ľud, nebol tam ni­kto z obyvateľov Jábéš-Gileádu.

Ekumenický

9 Pri počítaní ľudu sa zis­tilo, že z obyvateľov Jábeš-Gileádu ta ne­prišiel vtedy ni­kto.

Bible21

9 Spočíta­li to­tiž lid a hle – z obyva­tel Jábeš-gi­leá­du tam ne­byl nikdo.