RoháčekSudcov21,8

Sudcov 21:8

Pre­to vraveli: Kto asi z po­kolení Iz­raelových by nebol prišiel k Hos­podinovi hore do Mic­py? A hľa, ukázalo sa, že z Jabeš-gileáda nebol ni­kto prišiel do tábora, do shromaždenia.


Verš v kontexte

7 Čo by sme moh­li vy­konať pre tých, ktorí po­zos­tali, aby sa im do­staly ženy, keď sme my pri­sahali na Hos­podina, že im nedáme zo svojich dcér za ženy? 8 Pre­to vraveli: Kto asi z po­kolení Iz­raelových by nebol prišiel k Hos­podinovi hore do Mic­py? A hľa, ukázalo sa, že z Jabeš-gileáda nebol ni­kto prišiel do tábora, do shromaždenia. 9 A keď pre­hliad­li ľud, zis­tilo sa, že hľa, nebolo tam ni­koho z obyvateľov Jabeš-gileáda.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

8 Pre­to vraveli: Kto asi z po­kolení Iz­raelových by nebol prišiel k Hos­podinovi hore do Mic­py? A hľa, ukázalo sa, že z Jabeš-gileáda nebol ni­kto prišiel do tábora, do shromaždenia.

Evanjelický

8 Spytovali sa: Je nejaký kmeň v Iz­raeli, ktorý sa nedo­stavil k Hos­podinovi do Mic­py? A hľa, z Jábéš-Gileádu ni­kto ne­prišiel do tábora na zhromaždenie.

Ekumenický

8 Spytovali sa: Je nejaký iz­rael­ský kmeň, ktorý sa nedo­stavil k Hospodinovi do Mic­py? A pred­sa, z Jábeš-Gileádu nik ne­prišiel do tábora do zhromaždenia.

Bible21

8 Po­tom se pta­li: „Kdo z iz­rael­ských kmenů ne­přišel k Hos­po­di­nu do Micpy?“ Ukázalo se, že do tá­bo­ra na shro­máždění ne­přišel nikdo z Jábeš-gi­leá­du.